صفحه اصلی > محصولات > قالب > قالب اکستروژن پلاستیک

پلاستیک ها قالب روشنایی بخش

    قالب های اکستروژن بخش هسته تولید اکستروژن است. دولت تکنولوژی قالب اکستروژن به طور مستقیم مربوط به ثبات تولید اکستروژن و کیفیت محصولات اکسترود و بهره وری تولید اکستروژن و عمر قالب خود. بنابراین، طراحی...