صفحه اصلی > محصولات > قالب > آلومینیوم قالب اکستروژن

قالب اکستروژن آلومینیومی برای سینک حرارت

    مزایای آلومینیوم اکستروژن. بهبود قابلیت تغییر شکل آلومینیوم. آلومینیوم در وضعیت استرس فشاری قوی سه جهته در منطقه تغییر شکل اکستروژن قرار دارد و پلاستیکی آن می تواند به طور کامل برای به دست آوردن مقدار تغییر شکل بزرگ باشد.